واژه ‌نامه تخصصی پزشکی

این واژه نامه توسط شرکت ضامن سلامتی راه‌ اندازی شده است وهدف از آن دسترسی متخصصان به یک واژه‌نامه پزشکی به روز می ‌باشد.کلمه موردنظر به انگلیسی