دوشنبه, 09 فروردين 1395 13:09

نتيجه منفي در پاپ اسمير

ميليون ها زن در سراسر جهان هر ساله آزمايش پاپ اسمير براي غربالگري سرطان سرويكس مي دهند. (يادآوري: سرويكس به پايين ترين قسمت رحم گفته مي شود كه به واژن منتهي مي گردد.) اين اقدامي ساده و بخشي از ويزيتهاي مرتب متخصص زنان است. پزشك نمونه اي از سلولهاي سرويكس برداشته و به آزمايشگاه مي فرستد و در آنجا متخخصي نمونه را زير ميكروسكوپ بررسي مي كند تا ببيند طبيعي است و يا غير طبيعي.

دايانا، خانومي مبتلا به آرتریت پسوریاتیک و پسوريازيس پوست سر مي گويد: من تجربه اي در يك سالن آرايشي داشتم كه هيچ گاه فراموش نمي كنم. آرايشگر به هر كسي كه از جلو اش رد ميشد چشمكي مي زد و شوره هاي حاصل از پسوريازيس را در سرم به او نشان مي داد. او موهاي من را فقط با دستكش پلاستيكي كوتاه كرد و مرتبا ابزارهايش را با الكل ضدعفوني مي كرد. دلم مي خواست بميرم و احساسي مثل اين براي من پايان دنيا بود. من ديگر چندين سال به آرايشگاه نرفتم. ديگر نمي توانستم اين اضطراب و يا خجالت داشتن اين بيماري را تحمل كنم.

صفحه3 از3