ایمپلنت تحریک کننده مداوم مغزی میزان حملات صرعی را کاهش می دهد

ایمپلنت تحریک کننده مداوم مغزی میزان حملات صرعی را کاهش می دهد

در آنچه که به نظر می رسد می تواند یک پیشرفت بزرگ برای برخی از بیماران مبتلا به صرع باشد، محققان در کلینیک مایو در پژوهشی نشان داده اند که تحریک الکتریکی مداوم قشرمغزمی تواند تناوب تشنج ها، ودربرخی موارد شدت و مدت آنها را کاهش دهد.

این مطالعه که درمجله  JAMA Neurology منتشر شده براساس تحقیقاتی در نتیجه کار گذاشتن یک شبکه الکترود در مغز بدست آمده است. پیش از این با کار گذاشتن این شبکه الکترود یا همان الکترود گرید جهت مشخص کردن منبع تشنج استفاده می شده است، با این تفاوت که در تحقیقات جدید این الکترود گرید یک جریان الکترونیک به مغزمی فرستد. در این پژوهش سیزده بیماری که دچار تشنج منطقه ای یا فوکال بوده، نسبت به داوهای ضد تشنج مقاومت نشان می دانند و جراحی برای آنها مناسب نبوداین الکترود های موقتی کارگذاشته شد. زمانی که این روش الکترود درمانی نتایج مثبتی از خود نشان داد الکترود های موقتی با نمونه دائمی تری جایگزین شدند. ده نفر از این سیزده نفر بانتایج مثبتی نظیر کاهش شدت تشنج هاو رضایت  بیشتر از کیفیت زندگی خود برخوردار شدند.  همچنین اکثریت افراد تا 50 درصد کاهش در میزان تشنج نسبت به دوران پیش از درمان را تجربه کردند و شش نفر از این سیزده نفردچار تشنج مختل کننده ای نشدند .نکته جالب توجه این است که تشعشعات بین صرعی،که نشانگرهای زیستی الکتریکی هستندکه میتوانند جهت شناسایی منبع تشنج استفاده شوند، دقایقی پس ازآغاز جریان الکترونیکی کاهش یافتند. هنوز نیاز به انجام کارآزمایی های بالینی جهت اثبات این یافته ها و مشخص کردن عوارض احتمالی این روش وجود دارد اما از آنچه که پیداست متخصصین کلینیک مایو در مسیر اکتشافی ارزشمند گام برمی دارند.