تکنولوژی جدید صدا درمانی فشارخون و میگرن را درمان می کند

تکنولوژی جدید صدا درمانی فشارخون و میگرن را درمان می کند

 

یک تکنولوژی جدید غیر تهاجمی عصب شناسی فرکانس های مغزی را در نیمکره چپ و راست مغز  متعادل ساخته و با این کار فشار خون را پایین آورده و درنتیجه علائم میگرن را کاهش می دهد. نتایج دو مطالعه بسیار جالب در این زمینه اخیرا در انجمن قلب آمریکا در نشست علمی فشار خون 2016 مطرح شد.

این تحقیقات از یک تکنولوژی عصب شناسی تحت عنوان HIRREM استفاده می کند که به معنی الکترومغزنگاری بازتابی رابطه ای مبتنی بررزونانس باوضوح بالا (High-resolution, Relational, Resonance-based, Electroencephalic Mirroring) است. در این درمان سنسورهایی را که میزان فعالیت الکتریسیته مغزی یا امواج مغزی سطح پوست سر را اندازه می گیرد روی سر بیمار قرار می دهند. این سنسورها جهت شناسایی وجود عدم تعادل فعالیت های مغزی بین سمت چپ و راست مغز استفاده می شوند.

در بیشتر افراد فعالیت الکتریکی مغزی تقریبا بین دو نیمکره چپ و راست مغز متعادل است. عدم تعادل، با غالب بودن یا فعالیت بیشتر یک سمت نسبت به سمت دیگر باعث اختلال در عملکرد دستگاه عصبی خودگردان (Autonomic nervous system) می شود که سیستم مسئول جهت کنترل فعالیت های ناخودآگاه بدن مانند نفس کشیدن است و اختلال در عملکرد این دستگاه عصبی با استرس مزمن ارتباط دارد که نقشی کلیدی در فشار خون بالا،  میگرن، بی خوابی، افسردگی و گُر گرفتن دارد.

نحوه عملکرد دستگاه HIRRIM به این صورت است که بر فعالیت الکترونیکی مغزی نظارت می کند و همانطور که سطوح مختلف آن را ثبت می کند آنها را به امواج صوتی تبدیل می کند. مطابق دانشگاه علوم پزشکی  Wake Forestکه این دستگاه در آن ساخته شده است. سپس کامپیوتری فرکانس های غالب (یا برجسته تر) مغزی را مشخص می کند و نرم افزاری  این امواج مغزی را به امواج صوتی تبدیل می کند، که در همان لحظه پخش می شوند. محققین این اصوات را انعکاسی از فعالیت مغزی می خوانند. آنها معتقدند که مغز می تواند آنچه که اصوات در مورد ارگان مورد نظر منعکس می کنند را تشخیص دهد. هنگامی که بیماری این امواج را می شنود الگوی الکترونیکی به سمت تعادل تمایل پیدا می کند.

در یک مطالعه کوچک محققین دستگاه HIRREM را روی 10 زن و مرد با فشار خون بالا آزمایش کردند این افراد تحت 18 جلسه HIRREM درمانی در طول 10 روز قرار گرفتند  و پس از این مدت متوسط فشار خون سیستولیک این افراد از 152 به 136 میلی متر جیوه کاهش پیدا کرد و متوسط فشار دیاستولیک انها از 97 به 81 میلیمتر جیوه کاهش پیدا کرد.

از آنجایی که یافته های این تحقیقات در مراحل ابتدایی خود به سر می برند  و جمعیت شرکتت کننده در این مطالعات کم هستند نیاز به تحقیقات بیشتری در این زمینه است تا نتایج به دست آمده اثبات شوند و در نتیجه مشخص شود به شکلی این روش درمانی می تواند مثمر ثمر واقع شود.